top of page

מסמך הקמה פורום חקיקה

חוקת הדמוקרטית והתקנון
חברות - תנאים, זכויות,חובות

1. רקע

 

חוקת הדמוקרטית ותקנונה מחייבים חקיקה חדשה בכנסת כדי לממשם. על מנת להיות מוכנים למו״מ קואליציוני עם דרישות חקיקה אלו, הדמוקרטית תקים פורום לחקיקה. מטרת הפורום היא לגבש הצעות חקיקה אשר יאושרו על ידי הריבון, תהיינה בסיס לדרישות הדמוקרטית במו״מ קואליציוני או ליוזמות חקיקה שלה מהאופוזיציה,  וכן תהיינה מרכיב בקמפיין הדמוקרטית לבחירות.

 

2. מטרה

פורום החקיקה יכין טיוטות להצעות חוק המתחייבות מחוקת הדמוקרטית ותקנונה .

 

3. מבנה ותהליך

 

  • טיוטת הצעת חוק תגובש על ידי פורום החקיקה בתהליך שקוף וגלוי לציבור חברי הדמוקרטית ובשיתופם.

  • כל טיוטא תועלה להצבעה לאישור על ידי  הריבון במסגרת הבחירות הפנימיות לקראת הבחירות לכנסת. אם תאושר, היא תהיה חלק מהדרישות של הדמוקרטית במו״מ הקואליציוני.

 

4. תקנון פורום חקיקה של הדמוקרטית

 

  1. מזכירות הדמוקרטית תחליט על הקמת פורום חקיקה (להלן ״הפורום״), ועל הרכבו הראשוני, וכן תוכל להחליט להוסיף לו חברות במהלך פעולתו.

  2. הפורום יבחר את יושב ראשו ויחליט על צרוף חברות חדשות ברוב קולות חברותיו.

  3. הפורום ימליץ למזכירות על הוצאת חברה מתוכו  אם יש להמלצה זו תמיכה של שני שליש מחברותיו. החברה תוצא מהפורום אם המזכירות תקבל את ההמלצה.

  4. הפורום יתנהל בשקיפות כלפי הריבון, ובפרט טיוטות הצעות החוק אשר יכתוב וכן ישיבותיו תהיינה פתוחות לצפיה לציבור חברי המפלגה.

  5. הפורום יתנהל בשיתופיות עם הריבון, בפרט ינהל קבוצת דיון באתר הדמוקרטית בה ישתף את התקדמותו ויתייחס לתגובות אליה.

bottom of page