top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

הערה: יצוין כי בין ישיבה זו לבין קודמתה נערכו דיוני מזכירות בכתב, שגם הם מסוכמים כאן.


*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). משקיפים: רועי פריי התנצל שלא יוכל להגיע.

יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *דיווחי יו"ר המזכירות:* דיווח על תוצאות ההצבעה. רוב ההצעות עברו ברוב גדול מאד של מעל 90%. התוצאות פורסמו באתר, וזה הקישור אליהן. כספים (פירוט בנספח); סטטוס התפקדויות: נוספו מספר התפקדויות בחברה הדרוזית והערבית; מצבנו בחברה הערבית והגורמים המנסים להכשילנו שם. מועמדויות ל"פריימריז" עד כה (בשיתוף עם יו"ר ועדת בחירות): חברות המזכירות עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, ד"ר אבי עופר, וכן שאוקי שנאן (בעיה טכנית בהרשמה, בעז יתמוך בו), פרופ' אבשלום אליצור, וחיים שדמי שדיווח כי מתכוון להגיש מועמדות אך טרם עשה זאת.

2. *הצעה למתווה פעילות לתקופת הבחירות, דיון פתוח והחלטות:*

התקיים דיון בשאלה אם נכון לקיים פריימריז במצב הנוכחי של היקף ההתפקדויות והמועמדויות, מה משמעותם בהינתן חוסר יכולתנו עד כה לפרוץ לתודעה הציבורית, וכיצד לפעול בתקופת הבחירות.

א. למרות התלבטויות, המזכירות והמטה החליטו שנכון להשתתף בתהליך הבחירות עד סמוך ליום הבחירות עצמו, על מנת למצות את הפוטנציאל להנכיח ולהפיץ את עמדותינו בציבור, לרבות הזכות לתשדירי הבחירות. בהתאם לאפשרויותינו הכספיות המוגבלות הוחלט להקצות לנושא זה סך 5,000 ₪ (כולל מע"מ), ולפנות לקבלת תרומות ייעודיות נוספות למטרה זו.

ב. "פריימריז": הייתה הסכמה רחבה שהמונח "פריימריז" אינו הולם את מהות הבחירות הפנימיות שנקיים בהתאם לתקנון, ומשמעותן בעת הנוכחית היא בעיקר מינוי נבחרת ייצוגית ומגוונת מבין מי שיתנדבו להגיש מועמדות, ולהוות את פני המפלגה בפעולות לקידום ערכינו ומטרותינו. עם זאת מי שייבחרו יהיו כמובן גם מועמדותינו לכנסת, כל עוד לא נבטל את הריצה.

ג. הוחלט לשלב בקלפי הפריימריז גם הוספת סעיף תקנוני המאפשר לוועדת הבחירות המורחבת להחליט על ביטול הריצה ללא הצבעת קלפי, במידה ומהסקרים עולה חשש רציני לאי-מעבר אחוז החסימה. עם זאת ניתן יהיה לדרוש הצבעה על כך בקלפי, אם תושג לכך תמיכה של לפחות אחוז אחד מכלל המתפקדות מעוגל כלפי מטה לעשירייה הקרובה (למשל 56 מעוגל ל 50) של תומכות, או 100 מתפקדות, הנמוך מבין השניים, אך לא פחות מ-40. ייתכן שנבקש עוד כמה שינויים תקנוניים טכניים שהצורך בהם עלה תוך כדי הפעילות, כגון מספר המועמדות שכל מתפקדת יכולה לתמוך במועמדותן לתפקידים השונים.

ד. הרשימה שתיבחר תוצג באופן שידגיש ככל הניתן את היותה של הדמוקרטית שוויונית יהודית-ערבית, ודוגלת באיזון מגדרי ואף ברוב נשי.

ה. נקבעו יעדי הקמפיין הבאים:

1. מתן ביטוי למכלול ערכינו הדמוקרטיים והשוויוניים, בדגש על עצם קיומנו כמפלגה דמוקרטית ושוויונית יהודית-ערבית, ומתוך מקום ייחודי זה לעודד את הציבור הערבי והיהודי לצאת להצביע (לאו דווקא עבורנו).

2. שיתוף פעולה עם יוזמת אזרחים כותבים חוקה לפיה מירב המפלגות הקטנות שמתחת לאחוז החסימה תאחדנה כוחות לקידום השיפורים הנדרשים בדמוקרטיה הישראלית, ברוח מצענו.

3. שימת דגש מיוחד על הדרישה לצדק עבור יעקוב אל-קיאן שנורה בידי המשטרה בעת הריסת כפרו, טיהור שמו וכן התנצלות ופיצוי מטעם השלטונות, כמקרה בוחן למימוש כלל ערכינו.

3. *פעילויות קרובות:

א. *בנגב יום ג' 23.8.22:* בשעה 10:00 טקס קריאת רחוב על שם מיכאל בן זיקרי תושב אשקלון שקפץ למים והציל חייהם של אישה בדואית ממשפחת אלכרם בנגב ואחייניה בת 14, בן 10 ובת 7 אך כוחותיו תשו והוא עצמו טבע למוות. הטקס ייערך בסמוך לבית ספר "אל אמל" באזור צומת שוקת והכפר חורה (ווייז: "בית ספר יסודי – אל אמל", ליד "שבט אלסייד"), במעמד משפחת המנוח והנהגת החברה הבדואית בנגב. הדמוקרטית תנסה להגיע בייצוג מתוגבר ככל הניתן.

ב. *בעכו יום ה' 25.8.22:* הופעה של להקה מרוקאית ומפגש יהודי-ערבי; פרטים נוספים בהמשך.

4. *הארכת מועד ההתפקדות ללא אכשרה:* בהתאם להוראת השעה, ועדת הבחירות והמזכירות החליטו להאריך אפשרות זו עד מועד גמר הגשת המועמדויות כפי שייקבע על ידי ועדת הבחירות.

5. *פעילות ועדת הבחירות והרכבה הרלוונטי:*

א. בהתאם לתקנון, הרכב ועדת הבחירות לצורך הפריימריז הוא בעז רוזנן (יו"ר), עופרה קורן, וכן חברי המזכירות שאינם מועמדים: אורי אפנצלר-ירדני ועו"ד אלי אקסלרוד. משקיף מטעם יו"ר המזכירות (ללא זכות הצבעה): ד"ר אבי עופר.

ב. בהתאם להתקדמות רישום המועמדויות לרשימת הדמוקרטית, תחליט ועדת הבחירות על מועד קיום הקלפי, ולכל המאוחר 10 ימים לפני הגשת הרשימות לכנסת, כלומר ימים א'-ב' 4-5.9.2022.

ג. לו"ז לאחור מיום הקלפי: לפחות יום לפני הקלפי החלטה סופית על רשימת המועמדות. לפחות 4 ימים לפני הקלפי פרסום רשימת המועמדות (בידי ועדת הבחירות), ולאחר מכן אפשרות להארכה קצרה להשלמת חתימות תמיכה, ולהגשת ערעורים לוועדת הבחירות ו/או לבית הדין. לפחות 5 ימים לפני הקלפי סיום הגשת המועמדויות. את המועד המדויק תקבע ועדת בחירות. לפחות 48 שעות לפני המועד שתקבע לסיום ההגשה, תפרסם ועדת בחירות הודעה על כך. מכאן שהמועד המאוחר ביותר לסיום הגשת המועמדויות הוא יום ג' 30.8.22, והמועד המאוחר ביותר לפרסום הודעה על כך הוא יום א' 28.8.22. ועדת הבחירות תשאף להקדים מועדים אלו, במידת הניתן ולפי שיקול דעתה.

6. *הרכב ועדת קמפיין ופעילותה: *בהמשך להחלטה קודמת מונתה ועדת קמפיין הכוללת את חברות המזכירות אורלי רפמן, אורי אפנצלר-ירדני ועו"ד אלי אקסלרוד, ואת מרכז המטה רועי פריי. עד יום ה' 19.8.22 הוועדה תתכנס, תבחר לעצמה יו"ר מבין חברות המזכירות המשתתפות בה, תקבל החלטות לגבי תכני הקמפיין ואופן הפצתם, ותעדכן בכך את קבוצת המזכירות והמטה. כאמור, לקמפיין הוקצו בשלב זה 5,000 ₪ (כולל מע"מ).

7. *כספים:* עו"ד אלי אקסלרוד לקח על עצמו את נושא הכספים, יחד עם אבי כהן המטפל בכך.

8. *הישיבה הבאה:* יום א' 21.8.2022 שעה 20:30, בזום.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות


*נספח: דו"ח כספי*

1. חשבון הבנק בדיסקונט, ששימש לבחירות הקודמות, נסגר, והכסף הועבר לחשבון בבנק הפועלים.

2. הרו"ח פועל לאישור ספרי 2021, ובעקבותיהם החלפת מורשי החתימה כפי שהוחלט בעבר.

3. יתרה נוכחית בחשבון: 32,963 ₪. דמי התפקדויות יועברו בסוף החודש (כרגע: עוד 260 ₪).

4. התחייבות כספית לשתי הקלפיות האחרונות: 9,594 ₪.

5. עלות הקלפי הקרובה ורזרבה לעוד קלפי: 2,457 ₪.

6. הערכת עלות הנה"ח: 5,850 ₪ כולל מע"מ

7. תקציב שאושר לקמפיין: 5,000 ₪ כולל מע"מ

8. רזרבה: 6,929 ₪.


9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page