פרוטוקול ישיבת מזכירות 26.3.21

עודכן: 4 באפר׳ 2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות .26.3.2021

משתתפים: רות, אודי, אבי.יאלו, ירון, חנאן, ברק, זיקה

עידכונים:

· ב – 25.3.21 נערכה פגישת הכירות ראשונית של בעלי התפקידים העכשווים בדמוקרטית, הטסכם שניצור מפגשים נוספים כדי לבנות שפה ודרך עבודה משותפת.

· אודי עדכן על שיחה לשיתוף פעולה עם דרכנו לשימוש באפליקצית דמוקראטור לפקוד חברים חדשים למםלגה ולשמור אותם מעודכנים

·

נושאים לדיון:

· בחירות למזכירות

· מטה בחירות כלליות

· מטה בחירות מקומיות

· סדנה

· הדרך קדיה

החלטות:

· בהתאם לתקנון המפלגה, נקבעו תאריך לבחירות למזכירות ב- 11.5.21

· יש להוציא מכתב עדכון לכל המתפקדים הכולל את הנושאים הבאים:

o בחירות למזכירות:

§ הכרזה על קיום הבחירות למזכירות ב- 11.5.21

§ הגדרת תפקיד המזכירות וחברי המזכירות (יילקח מהתקנון)

§ מתפקדי המפלגה יוכלו להודיע על התמודדותם בבחירות למזכירות החל מה – 11.4.21

o קריאה למצטרפים ולמתנדבים לעזור בהקמת המטות ולקחת תפקידים

· הוחלט על הקמת שני מטות במפלגה:

o מטה בחירות כלליות

o מטה בחירות מקומיות

מטות אלה יובלו על ידי חנאן וברק.

· בשל ספיקות שעלו משתתפי הסדנה של המפלגה אותה התחלנו ב – 19.3.21הוחלט לעצור כרגע את הסדנה ולהשקיע מאמץ בבניית קבוצת בעלי התפקידים והמתנדבים במפלגה.

מתוך תקנון הדמוקרטית:


מזכירות הדמוקרטית – הגוף המופקד על ניהול ענייני הדמוקרטית ועל ביצוע החלטותיה:

1. המזכירות תִמְנה תשע חברות, כולל ראש הדמוקרטית אשר תהיה חברת מזכירות מתוקף תפקידה. כל אחת מהשמונה הנותרות תכהן שלוש שנים. הן תתחלנה ותסיימנה את כהונותיהן בתקופות שונות, כדי להבטיח המשכיות בפעילות המזכירות. ככל הניתן, חברות המזכירות תתחלנה ותסיימנה את כהונותיהן בהפרשים של שנה, כמפורט בסעיף קטן 2.

​2. במזכירות הנבחרת הראשונה, כל אחת משמונה החברות תכהן תקופה שונה, על פי גודל התמיכה לו זכתה קרב הריבון. שלוש המועמדות שתקבלנה את התמיכה הגדולה ביותר תכהנה שלוש שנים, שלוש המועמדות הבאות תכהנה שנתיים, ושתי הנותרות תכהנה שנה.

3. המזכירות תבחר מתוכה יושבת ראש וסגנית ליושבת ראש לכהונות בת שנה. לאחר שנה תחליף הסגנית את יושבת הראש. יושבת ראש לא תיבחר שוב לסגנית.

4. המזכירות תנהל הרשמה למועמדות הדמוקרטית לכנסת ,לשרים בממשלה ולראש הדמוקרטית החל מיום הכרזת תאריך בחירות לכנסת ותקיים אסיפת בחירות של הריבון בה תורכבנה רשימות הדמוקרטית לכנסת ולממשלה ותיבחר ראש הדמוקרטית תוך שלושים יום מיום הכרזת תאריך הבחירות לכנסת.

5. המזכירות תהיה אחראית על ניהול הדמוקרטית, ובפרט ניהול:

(5.1) רשימת החברות;

(5.2) הצבעות הריבון בבחירות לתפקידים השונים;

(5.3) הדיונים באסיפות הריבון, לרבות סדר הדוברות;

(5.4) כספים;

(5.5) מחשוב;

(5.6) סוגיות משפטיות שאינן בסמכות בית הדין;

(5.7) תקשורת והסברה;

(5.8) אדמיניסטרציה וארגון;

(5.9) קמפיין הבחירות לכנסת;

(5.10) סוגיות שאינן בסמכותו של אף מוסד אחר של הדמוקרטית.

6. המזכירות תתנהל בשקיפות כלפי הריבון ותפתח, בעזרת אנשי מקצוע מומחים, שיטות וטכנולוגיה להתייעצות עם הריבון ולמימוש רצונו הדמוקרטי בכל שאלה מהותית.

7. חברת מזכירות (פרט לראש הדמוקרטית) תתפטר ממנה בטרם תציג מועמדותה לכל תפקיד אחר מטעם הדמוקרטית.

8. מזכירות הדמוקרטית תתכנס אחת לחודש לכל הפחות. הפגישות יכול שיתקיימו באמצעים אלקטרוניים. יו"ר המזכירות תקבע את סדרי הדיון.