top of page

תגובות בפורום

מצע לתעסוקה ופרנסה - הצעת צוות כלכלה וחברה
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
תמר נרקיס גל
06 בפבר׳ 2021
הצעה להוסיף מצע
0
0
עקרונות למצע כלכלי חברתי - הצעת צוות כלכלה וחברה
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
תמר נרקיס גל
06 בפבר׳ 2021
לוותר על הגילנות למען נקודת מבט חדשה על הזיקנה – הצעה לפיסקה חשובה במצע המפלגה הדמוקרטית תמר נרקיס גל – 6.2.2021 לאור העלייה המהירה בתוחלת החיים וההשפעה שלה על אחוז האנשים המבוגרים באוכלוסייה על כל המשתמע מכך, נדרשים שינוי פרדיגמה ויצירת מבנה מערכתי חדש בכל מה שקשור לזכויות ופרישה. זה קריטי וכרגע נמצא בהכחשה. מה שנדרש אינו שינוי גיל הפרישה ולא הסתפקות במאבק על קצת יותר מאותו דבר אלא הסתכלות חדשה לגמרי על קבוצת המבוגרים הגדלה: 1. לבסס תפיסה הרואה את קבוצת המבוגרים כמשאב בעל איכויות ייחודיות שיש לו פוטנציאל לתרומה גדולה לחברה ולכלכלה ולא כנטל כפי שהחברה והמבוגרים עצמם תופסים היום את קבוצת הגיל הזאת. 2. להתאים את כל המערכות במדינה ובשלטון המקומי לתפיסה החדשה, להחליף את הגילנות במפתח חדש לתעסוקה, זכויות וכיוצא בזה. 3. ליצור מסגרות, כלים והסברה ליצירת איכות חיים טובה בשנות החיים החדשות שנוספו לאדם כדי להקטין ככול האפשר את התלות במערכות השונות, כולל המשפחתיות ובו זמנית לתת טעם של ממש לחיים, גם בגיל המבוגר מאוד. 4. לתת מענה לצורך של אנשים מבוגרים לחיות בחברה ובקהילה ולעודד מגורים משותפים במסגרות עצמאיות. הדברים הנ"ל מהווים קריאה לעבודה מעמיקה ויסודית כדי שהמענה יהיה בונה ומיטיב לחברה כולה ובוודאי לא פתרון למבוגרים על חשבון הצעירים. סביר להניח שיש להוסיף סעיפים. אנחנו מציעים את סעיף 3 כראש חץ לעשייה ולקידום של הנושא כולו!
0
0
תמר נרקיס גל

תמר נרקיס גל

More actions
bottom of page