top of page

הנוסח המוצע להצבעה:

הדמוקרטית מאמצת את ערכי הדמוקרטיה ובראשם כבוד האדם, חירות, שוויון ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת, ואת העקרונות הדמוקרטיים של שוויון בפני החוק ושותפות בקבלת החלטות.
הדמוקרטית תפעל לאור ערכים ועקרונות אלה, להנחלתם בחברה הישראלית, ולמימושם על ידי כל מערכות השלטון בישראל. הדמוקרטית תקבל כחבר.ה כל אזרחית ואזרח המאמצים את חוקתה ותבחר לתפקידים מטעמה חברות וחברים המקיימים את תקנונה.
כל זאת ברוח ערכי מגילת העצמאות, לפיהם "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; תאפשר לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל אזרחות מלאה ושווה ונציגות מתאימה בכל מוסדותיה; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות; הכול בהתאם לחוקה שתיקבע".

 

3. ערבות הדדית

הדמוקרטית תפעל למימוש ערבות הדדית בין אזרחי המדינה (צדק חלוקתי), בין תושבי האזור (יחסי שכנות טובה ושלום) ובין אדם לעולמו (קיימות סביבתית וצער בעלי חיים). 

4. אחוות עמים במולדת

הדמוקרטית תקדם אחווה וערבות הדדית בין העמים, לאור העיקרון לפיו לעם היהודי ולעם הפלסטיני זכויות לאומיות לגיטימיות כולל הזכות להגדרה עצמית ולבית לאומי.
הדמוקרטית תקיים בתוכה פנימה שותפות שוויונית יהודית-ערבית, באופן שיוגדר בתקנון.

2. שוויון

הדמוקרטית תפעל למען שוויון אזרחי מלא בכל מובניו ובפרט שוויון בפני החוק; היא תפעל לעיגון עקרון השוויון בחוק יסוד ולתיקון כל דין או הסדר הפוגעים בו. 

1. כבוד האדם וחירותו

הדמוקרטית תבטיח הגנה מלאה על ערכו של כל אדם; היא תילחם על שמירת זכויות הפרט וחירויותיו, כולל חופש המחשבה, הביטוי, הלמידה, העיסוק, ההתאגדות, המצפון והדת, לרבות חופש מדת, פרטיות וחופש ממעקב, ותפעל לתקן או לבטל כל דין והסדר הפוגעים בהם.

עקרונות נוספים

9. מגבלת קדנציות: בכל אחד מהתפקידים הנבחרים בדמוקרטית תחול מגבלת קדנציות של שמונה שנים, בכפוף לכללים שייקבעו בתקנון. הדמוקרטית תפעל גם לעגן בחקיקה שראש ממשלת ישראל לא תכהן יותר משמונה שנים, בכפוף לכללים דומים.

 

10. חברה אזרחית: הדמוקרטית תפעל לחיזוק החברה האזרחית, ובפרט תשתף פעולה עם כל ארגון אזרחי התומך במטרתה ואינו פועל בסתירה לערכי ועקרונות חוקתה.

11. טכנולוגיה: הדמוקרטית תפעל להגנת הדמוקרטיה מפני פגיעה בה באמצעים טכנולוגיים, ותרתום את הטכנולוגיה לשירות הדמוקרטיה בכלל ולמען מימוש דמוקרטיה ישירה במפלגה בפרט. 

 

12. שותפות עם מפלגות אחרות: הדמוקרטית תשתף פעולה עם כל המפלגות למען מימוש עקרונות וערכי הדמוקרטיה.

5. שמירת הדמוקרטיה ושלטון החוק: הדמוקרטית תפעל לשמור ולחזק בישראל את מנגנוני הדמוקרטיה, לרבות הפרדת הרשויות, ולהבטיח שמוסדות המדינה ימלאו את תפקידם על פי חוק ובאופן עצמאי; היא תאבק לביצור מעמדם של שומרי הסף, ותפעל לעגן את עקרונות שלטון החוק בחקיקה.

6. שקיפות: הדמוקרטית תפעל בשקיפות כלפי חברותיה וחבריה, ותפעל לעגן בחקיקה את עקרון השקיפות של מוסדות השלטון תוך שמירה על צנעת הפרט. 

7. התנהלות דמוקרטיתהמפלגה תתנהל באופן דמוקרטי. ריבון הדמוקרטית הוא כל חברותיה וחבריה, והם יבחרו את רשימת המפלגה לכנסת ואת כל בעלות ובעלי התפקידים במפלגה ומטעמה, ויקבלו כל החלטה מהותית באופן דמוקרטי בהתאם להוראות תקנון הדמוקרטית.

8. מנהיגות נשית: לשם העדפה מתקנת, וכל עוד קיים רוב של גברים בכנסת, במוסדות הדמוקרטית (למעט הריבון) לא יהיה רוב לגברים בעת היבחר המוסדות, וככל שתהיינה מספיק נשים מועמדות. בכפוף לאותם תנאים, כך יהיה גם בכל רישא שמעל אחוז החסימה של רשימתה לכנסת (כלומר, תמיד ייכללו לפחות שתי נשים ברביעייה הראשונה, שלוש נשים בחמישייה הראשונה, וכן הלאה).

bottom of page