top of page
חוקת הדמוקרטית והתקנון
חברות - תנאים, זכויות,חובות

נכון ל 26/4/2021  יש במפלגה הדמוקרטית  6,042 מתפקדות ומתפקדים. 

הדמוקרטית הוקמה על ידי אודי שפירא, ונרשמה ברשם המפלגות בתאריך 3.11.2020.
 

רשם המפלגות.jpeg
bottom of page