top of page

1. מטרה

 

מטרת המפלגה הדמוקרטית היא מימוש ערכי הדמוקרטיה, ההומניזם וכבוד האדם ובראשם חירות, שוויון, ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת.

2. חוקת הדמוקרטית והתקנון

א. חוקת הדמוקרטית מצורפת כנספח א' לתקנון.
ב. אין לשנות או לבטל את חוקת הדמוקרטית, וכן את סעיף זה (2) לתקנון, עד לתום שנה מהבחירות הראשונות בהן תשתתף המפלגה. בתום שנה, יחולו עליהם הוראות סעיף קטן ג.
ג. בתום השנה שלאחר ההשתתפות הראשונה של המפלגה בבחירות, ניתן יהיה לשנות את סעיפים 1, 2, ו-3 של החוקה ואת סעיף זה (2) לתקנון רק ברוב של שני שלישים של חברות הדמוקרטית.
ד. ניתן לשנות את שאר סעיפי החוקה והתקנון, לבטל אותם או להוסיף לצידם סעיפים חדשים ברוב של שני שלישים של המשתתפות בהצבעה על השינוי המוצע. כל שינוי, ביטול והוספה יעלו בקנה אחד עם רוח החוקה והתקנון ולשונם, ולא יסתרו אותם. כאמור בסעיף 6.א, כל המשתתפות בהצבעה להכנסת שינוי בחוקה, או בתקנון, תהיינה חברות הדמוקרטית, והוראות סעיף 4 לגבי תקופת אכשרה יחולו לעניין זה
.

 

3. חברות הדמוקרטית: תנאי קבלה, השעיה והוצאה

א. כל אזרחית ישראלית זכאית להתקבל, לבקשתה,  כחברה בדמוקרטית ולהישאר חברה בה, ובתנאי שהיא:

1. רשאית על פי חוק להתקבל כחברת מפלגה, מזהה עצמה כדין כאזרחית ישראל ומוסרת את פרטיה האישיים נכונה.

2. מצהירה כי אינה חברה במפלגה אחרת ובמקרה שהיתה חברה קודם להצהרתה זו במפלגה אחרת הודיעה באופן רשמי כמתחייב על פי כללי אותה מפלגה על הפסקת חברותה בה.

3. מאמצת את חוקת הדמוקרטית ומתחייבת בכתב לקיים את תקנונה.

4. משלמת דמי חבר שנתיים.

ב. חברת הדמוקרטית רשאית לסיים את חברותה בדמוקרטית בכל עת על ידי הודעה למזכירות הדמוקרטית.​

 

ג. חברת דמוקרטית העומדת לדין בבית משפט תושעה על ידי בית הדין של הדמוקרטית  מתפקיד שהיא ממלאת בדמוקרטית או מטעמה, אם קבע בית הדין שההליך המשפטי נוגע במילוי תפקידה של החברה בדמוקרטית, או שהוא מעורר ספק ממשי  לגבי יושרתה, או שיש בו כדי לפגוע במעמדה הציבורי של הדמוקרטית. בתום ההליך המשפטי יקבע בית הדין של הדמוקרטית אם לבטל את ההשעיה או להפכה להדחה.

 

ד. הורשעה חברה של הדמוקרטית הממלאת בה תפקיד בעבירה שיש עמה קלון תופסק כהונתה עם הפיכת ההרשעה לחלוטה, והיא לא תוכל להיבחר לתפקיד בדמוקרטית או מטעמה למשך חמש שנים מיום ההרשעה החלוטה, אלא אם הרשעתה בוטלה על ידי בית המשפט המוסמך.

 

ה. הצטרפה חברת הדמוקרטית למפלגה אחרת, תופסק חברותה בדמוקרטית בהחלטה של בית הדין של הדמוקרטית.

4. חברות הדמוקרטית: זכויות וחובות

א. לכל חברה בדמוקרטית זכות לבחור ולהיבחר לכל מוסדותיה, להעלות הצעות להצבעת חברות וחברי המפלגה (להלן ״הריבון״, כמפורט בסעיף 6)  ולפנות לבית הדין של הדמוקרטית, כל זאת לאחר תקופת אכשרה, כאמור בסעיף קטן (ב).

 

ב. עד הבחירות הראשונות  לכנסת אשר הדמוקרטית תשתתף בהן לא תידרש תקופת אכשרה. כל חברה המצטרפת לדמוקרטית החל מן היום שלאחר הבחירות הפנימיות הראשונות  של הדמוקרטית, תידרש לעמוד בתקופת אכשרה בת ששה חודשים לצורך השתתפות בהצבעות הריבון וכן לצורך הגשת מועמדות לתפקיד בדמוקרטית או מטעמה.

 

ג. חברה בדמוקרטית תכהן ברגע נתון בתפקיד אחד לכל היותר במוסדות המפלגה ומטעמה. כלל זה לא יחול על ראש הרשימה לכנסת, ועל תפקידים בכנסת של חברי הכנסת מטעם המפלגה.

 

ד. ראש הרשימה לכנסת תכהן מתוקף תפקידה גם כיושבת ראש המזכירות וגם תהיה מועמדת המפלגה לתפקיד ראש הממשלה.

 

5. בית הדין, הליכים משמעתיים ואמצעי משמעת

 

א. בית הדין הוא המוסד השיפוטי של הדמוקרטית ואין הוא כפוף בפעילותו לשום מוסד ממוסדות הדמוקרטית, לרבות ראש הרשימה.

 

ב. בית הדין של הדמוקרטית יגן על החוקה והתקנון, יפרש אותם, וישלים בפסיקותיו את החסר בתקנון בהתאם לעקרונות החוקה ורוחה. כמו כן ידון בקובלנות כאמור בסעיף קטן (י).

ג. הליך שיפוטי ינוהל באופן מקצועי וענייני, ביעילות ובמהירות האפשריות, ותוך שמירה מרבית על כבוד האדם ועל הפרטיות של כל הנוגעים בדבר.

 

ד. בית הדין ימנה לא פחות מ- 7 חברות, אשר תבחרנה על ידי הריבון במועד בחירת המזכירות, באותו אופן ולאותם פרקי זמן, כמפורט להלן בסעיפים 6(3)א ו-(ב), בשינויים המחוייבים.

ה. חברות בית הדין תבחרנה מתוכן את ראש בית הדין, שתהיה בעלת הכשרה משפטית.

  

ו. שליש מחברות בית הדין, לפחות, תהיינה עורכות דין, שופטות בדימוס או משפטניות.

ז. ישיבות בית הדין יתקיימו בהרכבים של בין שלוש לחמש שופטות, בהתאם להחלטת ראש בית הדין בדיון הנדון. במקרים דחופים שאינם מחייבים שמיעת עדים אפשר יהיה לקיים ישיבות טלפוניות או מקוונות.

ח. בסמכות בית הדין להתרות בחברה, לנזוף  בה או להשעותה לזמן קצוב, להפסיק את חברותה בדמוקרטית לצמיתות, או לסיים את תפקידה בדמוקרטית או מטעמה. השעיית חברה בעלת תפקיד בדמוקרטית או הרחקתה מן המפלגה מסיימת את תפקידה.    

 

ט.  סופיות הדיון - החלטות בית הדין הן סופיות ואף מוסד של הדמוקרטית לא יתערב בהן, זולת אם נתנה ראש בית הדין הרשאה בכתב לקיום דיון נוסף בהרכב גדול מזה שהכריע בעניין בדיון הראשון. החלטה בדיון נוסף היא סופית ואף מוסד של הדמוקרטית לא יתערב בה.

י. פניה לבית הדין:

1. כל חברת דמוקרטית או מוסד של הדמוקרטית רשאים להגיש קובלנה לבית הדין כנגד חברה אחרת או כנגד מוסד בדמוקרטית בגין מעשה או מחדל:

(I) על פי הוראות החוקה והתקנון;

(II) המנוגדים להחלטות המוסדות המוסמכים של הדמוקרטית;

(III) המוגדרים בחוק המטיל על בית הדין חובה לדון בהפרתו, ובנסיבות המוגדרות באותו חוק (כמו החוק למניעת הטרדה מינית);

2. כל חברת הדמוקרטית או מוסד ממוסודותיה רשאים לבקש את הכרעת בית הדין בשאלה חוקתית או תקנונית שעל הפרק;

3. כל מוסד ממוסדות הדמוקרטית או נושא תפקיד בדמוקרטית יהיה רשאי לפנות לבית הדין בבקשה להכריע לגבי חלוקת הסמכויות בינו ובין מוסד אחר או נושא תפקיד אחר בדמוקרטית, ובלבד שקודם הפניה לבית הדין נעשה ניסיון ליישב את המחלוקת בהסכמה.

 

 

6. מוסדות הדמוקרטית: תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם

 

מוסדות הדמוקרטית הם:

 

א. הריבון – הוא המוסד המרכזי של הדמוקרטית.

 

1.  הוא כולל את כל חברות הדמוקרטית, ובסמכותו להכריע בהצעות שיובאו בפניו על ידי  חברות הדמוקרטית ומוסדותיה , לבחור את חברות המוסדות האחרים, וכן ליזום החלטות מהותיות של שאר המוסדות, למעט בית הדין וועדת הביקורת, לאשרן או לבטלן. הריבון יכריע אילו החלטות הן מהותיות.

2. הריבון יקיים אסיפת חברות אחת לשנה לכל הפחות, וכן אסיפה להרכבת רשימת מועמדות לפני בחירות לכנסת כאמור בסעיף 6(3)ד, וכל אימת  שהוגשה בקשה לקיום אסיפה והיא נתמכה על ידי אחוז אחד או  100מחברות הדמוקרטית (לפי הגבוה מבין השניים). אסיפה מיוחדת כזו תכונס ללא דיחוי וסמוך ככל האפשר למועד הגשת הבקשה. אם תקבע המזכירות שיש הכרח בכך, יכול שאסיפה תהיה מקוונת.

3. יו"ר מזכירות הדמוקרטית תקבע את סדר היום של אסיפת הריבון, כפי שהחליטה מזכירות הדמוקרטית, על פי הצעות חברות הדמוקרטית ועל פי שיקול דעתה של המזכירות.

4. בנוסף, כל הצעה לסדר היום אשר נתמכת  על ידי 100 חברות לפחות ומוגשת בכתב ובחתימותן ליו"ר המזכירות עד שבעים ושתיים שעות לפני אסיפת הריבון, תועלה לדיון ולהצבעה.

ב. ראש הדמוקרטית – חברה שקיבלה את התמיכה הגדולה ביותר מן הריבון בבחירות לראשות הדמוקרטית על פי שיטת הבחירות המפורטת בנספח ב' להלן, תהיה ראש הרשימה הדמוקרטית לכנסת, וראש המפלגה , וכן מועמדת הדמוקרטית לראשות הממשלה. ראש הדמוקרטית תכהן בתפקיד זה לא יותר מ-8 שנים, שבסופן תבחר ראש דמוקרטית חדשה. ויתרה ראש הדמוקרטית על תפקידה, או שהחליט הריבון על סיום תפקידה בהצבעת החזר, או שבית הדין הדיח אותה מן התפקיד, תתמנה במקומה מי שאחריה ברשימת הדמוקרטית לכנסת, וכן הלאה.

ג. מזכירות הדמוקרטית – הגוף המופקד על ניהול ענייני הדמוקרטית ועל ביצוע החלטותיה:

1. המזכירות תִמְנה תשע חברות, כולל ראש הדמוקרטית אשר תהיה חברת מזכירות מתוקף תפקידה. כל אחת מהשמונה הנותרות תכהן שלוש שנים. הן תתחלנה ותסיימנה את כהונותיהן בתקופות שונות, כדי להבטיח המשכיות בפעילות המזכירות. ככל הניתן, חברות המזכירות תתחלנה ותסיימנה את כהונותיהן בהפרשים של שנה, כמפורט בסעיף קטן 2.

​2. במזכירות הנבחרת הראשונה, כל אחת משמונה החברות תכהן תקופה שונה, על פי גודל התמיכה לו זכתה קרב הריבון. שלוש המועמדות שתקבלנה את התמיכה הגדולה ביותר תכהנה שלוש שנים, שלוש המועמדות הבאות תכהנה שנתיים, ושתי הנותרות תכהנה שנה.

3. המזכירות תבחר מתוכה יושבת ראש וסגנית ליושבת ראש  לכהונות בת שנה. לאחר שנה תחליף הסגנית את יושבת הראש.  יושבת ראש לא תיבחר שוב לסגנית.  

4. המזכירות  תנהל הרשמה למועמדות הדמוקרטית לכנסת ,לשרים בממשלה ולראש הדמוקרטית החל מיום הכרזת תאריך בחירות לכנסת ותקיים אסיפת בחירות של הריבון בה תורכבנה רשימות הדמוקרטית לכנסת ולממשלה ותיבחר ראש הדמוקרטית תוך שלושים יום מיום הכרזת תאריך הבחירות לכנסת.   

5. המזכירות תהיה אחראית על ניהול הדמוקרטית, ובפרט ניהול:

(5.1) רשימת החברות;

(5.2) הצבעות הריבון בבחירות לתפקידים השונים;

(5.3) הדיונים באסיפות הריבון, לרבות סדר הדוברות;

(5.4) כספים;

(5.5) מחשוב;

(5.6) סוגיות משפטיות שאינן בסמכות בית הדין;

(5.7) תקשורת והסברה;

(5.8) אדמיניסטרציה וארגון;

(5.9) קמפיין הבחירות לכנסת;

(5.10) סוגיות שאינן בסמכותו של אף מוסד אחר של הדמוקרטית.

6. המזכירות תתנהל בשקיפות כלפי הריבון ותפתח, בעזרת אנשי מקצוע מומחים, שיטות וטכנולוגיה להתייעצות עם הריבון ולמימוש רצונו הדמוקרטי בכל שאלה מהותית. 

7. חברת מזכירות (פרט לראש הדמוקרטית) תתפטר ממנה בטרם תציג מועמדותה לכל תפקיד אחר מטעם הדמוקרטית.

8. מזכירות הדמוקרטית תתכנס אחת לחודש לכל הפחות. הפגישות יכול שיתקיימו באמצעים אלקטרוניים. יו"ר המזכירות תקבע את סדרי הדיון.

 

ד. רשימת המועמדות לכנסת והסיעה  –  

1. רשימת מועמדות הדמוקרטית לכנסת תיבחר על פי שיטת הבחירות המפורטת בנספח ב' להלן. חברות הרשימה אשר תיבחרנה לכנסת הן ״הסיעה״.  שינויים בסיעה, כגון הוספה או הורדה של חברת סיעה, או שינוי סדר החברות ברשימה לכנסת, או התקשרות עם סיעה אחרת יחייבו אישור הריבון.

 2. הסיעה וכל חברותיה תפעלנה בשקיפות אל מול הריבון. כל חברת סיעה תגיש הצהרת הון מאומת והסדר ניגוד עניינים ותשקיף אותו לציבור תוך תשעים יום מהשבעתה.

3. הדמוקרטית תפתח ותאמץ שיטות וטכנולוגיה להיוועצות של הסיעה עם הריבון.  הסיעה תעדכן את הריבון בכל פעולותיה, וככל שהטכנולוגיה תאפשר זאת, תיוועץ עמו לגבי הצבעותיה הצפויות, ותממש את רצונו הדמוקרטי של הריבון בכנסת בכל החלטה מהותית.   

4. הועברה חברת כנסת מטעם הדמוקרטית מתפקידה על ידי הצבעת החזר, או בהחלטת בית הדין של הדמוקרטית, או עברה לסיעה אחרת, החברה תגיש התפטרותה ליושבת ראש הכנסת תוך שבוע מקבלת תוצאות ההצבעה או החלטת בית הדין, או מעבר הסיעה, לפי העניין, ותפנה מקומה לחברת הדמוקרטית הבאה ברשימה לכנסת. חברה שלא תנהג כאמור --תשלל חברותה בדמוקרטית והיא לא תוכל לשוב להצטרף למפלגה במשך חמש שנים.

 

ה. רשימת המועמדות לשרים בממשלה – 

 1. רשימת המשרדים להן תתקיימנה בחירות פנימיות למועמדות לתפקידי שר, כמפורט בסעיף 9 להלן, היא:

  1. חוץ

  2. פנים (כולל רווחה)

  3. משפטים

  4. ביטחון

  5. ביטחון פנים

  6. אוצר

  7. כלכלה

  8. סביבה ותשתיות  (תחבורה, תקשורת ואנרגיה)

  9. חינוך

  10. בריאות

 2. רשימת מועמדות הדמוקרטית לשרים בממשלה תיבחר בבחירות מקדימות לבחירות לכנסת לפי שיטת האישור היחסי כמפורט בנספח ב׳. בנוסף, משרדי הממשלה ידורגו בחשיבותם לריבון, לפי סך הקולות שקיבלו כל המועמדים לתפקיד באותו משרד.

 3. אם הדמוקרטית לא תצטרף לממשלה, רשימת המועמדות לשרים בממשלה תפעל כממשלת ראי בראשות ראש הדמוקרטית, תבקר את פעולות הממשלה ומדיניותה ותציע מדיניות חליפית.

 

ו. בית הדין של הדמוקרטית  – כמתואר לעיל בסעיף 5.

ז. ועדת הביקורת –

1. ועדת הביקורת תבקר את התנהלותם של כל מוסדות הדמוקרטית על פי חוק המדינה ותקנון הדמוקרטית. דו"ח הועדה יוגש מדי שנה לריבון ויוצג בפניו על ידי חברות ועדת הביקורת, והליקויים שעליהם יצביע יטופלו ביעילות ובמהירות האפשריות. האחריות לתיקון הליקויים היא על מזכירות הדמוקרטית.

2. כל מוסדות הדמוקרטית ישתפו פעולה עם הליכי הביקורת של ועדת הביקורת. אי שיתוף פעולה יהווה הפרת תקנון זה.

3. ועדת הביקורת תמנה שלוש חברות, אשר תבחרנה על ידי הריבון אחת לשלוש שנים. הן תתחלנה ותסיימנה את כהונותיהן בתקופות שונות, כדי להבטיח המשכיות בפעילות ועדת הביקורת.  הבחירה הראשונה תתבצע במועד בו תבַּחר מזכירות הדמוקרטית.

4. כאמור בסעיף 4(ג) לתקנון, חברת ועדת הביקורת לא תבחר ולא תכהן בכל תפקיד אחר בדמוקרטית, לרבות כחברת מזכירות הדמוקרטית ו/או חברת בית הדין

 

7. הוראת שעה – מוסדות זמניים

 

א. עם רישום הדמוקרטית כמפלגה ועד לבחירת כל מוסדותיה על ידי הריבון, תפעל המזכירות הזמנית לצורך ביצוע כל הדרוש לשם כינון כל מוסדות הדמוקרטית כנדרש על פי דין ועל פי הוראות תקנון זה. המזכירות הזמנית תמנה לכל הפחות שבע חברות, אך תוכל לפעול בהרכב חסר אם יפרשו חברות או יועברו מתפקידן.

​​

ג. עד להחלפתה במזכירות נבחרת,  או עד הבחירות הפנימיות הראשונות, המוקדם מבין השניים, המזכירות הזמנית תפעל באופן זמני כריבון לכל דבר ועניין, כמפורט בתקנון, ובפרט, ,  שינויים בתקנון לפי סעיף 2(ד) יתקבלו ברוב  של שני שלישים של חברות המזכירות המשתתפות בהצבעה על השינוי המוצע.

 

ד. בבחירות הפנימיות הראשונות תיבחר הרשימה לכנסת וראש הדמוקרטית בלבד, כמפורט בסעיף 6(ב). נציגי הדמוקרטית לממשלה ייבחרו טרם כניסה לממשלה כמפורט בתקנון.

 

ה. המזכירות הנבחרת לפי סעיף 9 (ב) תחליף את המזכירות הזמנית.   

ו. המזכירות הזמנית רשאית להגדיל את מספר חברותיה בהחלטת רוב קולות חברותיה, וכן להוציא חברה, וזאת  בהחלטת שני שלישים מן החברות.  

 

ז. חברות המזכירות הזמנית, היו״ר וסגניתה מפורטות בנספח ג' לתקנון.

ח. חברות בית הדין הזמני ביום רישום המפלגה מצויינות בנספח ג' לתקנון, וחברות נוספות ימונו על ידי המזכירות הזמנית בעצה אחת עם חברות בין הדין שכבר מונו.

 

ט. בית הדין הזמני יפעל על פי הוראות  סעיפים  4 (א), (ב) ו-(ו) לתקנון.

8. הצבעת החזר (Recall Election)

 

כל בעלת תפקיד בדמוקרטית כפופה להצבעת החזר לביטול תפקידה בכל עת. הצעה להצבעת החזר תעלה להצבעה רק אם נתמכה על ידי עשירית מחברות הדמוקרטית ברגע הגשת ההצעה. היה וההצעה להחזר בעלת תפקיד זכתה בתמיכה של שני שלישים מקולות

 

חברות הדמוקרטית המשתתפות בהצבעה  או של רוב חברות הדמוקרטית בשעת ההצבעה — תסיים בעלת התפקיד את תפקידה ואת מקומה תמלא הבאה בתור אחריה על פי תוצאות הבחירות האחרונות שהתקיימו.

9. בחירות פנימיות

 

א. בתוך שלושים יום מיום הכרזת תאריך בחירות לכנסת, או ששה חודשים לפני תום מועד כהונת הכנסת, (המוקדם מבין השניים, להלן: התאריך הקובע), יתקיימו בחירות פנימיות לראש הדמוקרטית,  לרשימת מועמדות הדמוקרטית לכנסת, ולרשימת מועמדות הדמוקרטית לשרים בממשלה. 

 

ב. בתוך ששים יום מיום הבחירות הכלליות לכנסת תיבחר המזכירות הדמוקרטית.

 

ג. כל הבחירות הפנימיות שבהן ייבחרו בעלות תפקידים בדמוקרטית: ראש הדמוקרטית, מועמדות לכנסת, מועמדות לשרים בממשלה, שופטות של בית הדין, חברות המזכירות, חברות ועדת ביקורת, תהיינה בחירות כלליות, חשאיות, חופשיות ושוויוניות, ותערכנה לפי שיטת האישור היחסי כמפורט בנספח ב׳.

 

ד. כל חברה בדמוקרטית רשאית להשתתף בכל הליכי הבחירות המנויים בסעיף קטן א, כאמור בסעיף 4(א).

 

ה.

1. כל חברה בדמוקרטית אשר לה מספר תומכות כמפורט להלן מבין חברות הדמוקרטית יכולה להגיש את מועמדותה לכל תפקיד אשר מתקיימות לו בחירות כלליות,  בצירוף התחייבותה החתומה לקיים את חוקת הדמוקרטית ותקנונה.

2. ניתן להגיש במקביל מועמדות לראש הדמוקרטית, לרשימה לכנסת, ולתפקיד שר.ה בממשלה. ניתן להגיש מועמדות לתפקיד שר.ה אחד בלבד. . מספר התומכות הדרוש לאישור מתמודד  לכל תפקיד בדמוקרטית הוא כדלהלן: לרשימה בכנסת ולרשימת השרים בממשלה – 100 תומכות או אחוז מכלל המתפקדות מעוגל כלפי מטה לעשיריה הקרובה (למשל 36 מעוגל ל 30) של תומכות, הנמוך מבין השניים; למזכירות – 20 תומכות; לבית הדין ולועדת הביקורת – 10 תומכות.

ו. כל חברה יכולה לתמוך למועמדות לכל תפקיד בכל בחירות  ב 18 מועמדות מטעם הדמוקרטית.

 

ז. נוהל הבחירות יפורט בנספח ב' לתקנון. נוהל הבחירות יאושר ויעודכן מעת לעת, ככל שיידרש, על ידי המזכירות.

  

ח. בבחירות לכל התפקידים בדמוקרטית, לרבות בבחירות לקביעת מועמדות הדמוקרטית לכנסת, לא תותרנה  לחברת הדמוקרטית הוצאות ולא  תותרנה קבלת תרומות, לצורך ההתמודדות על  התפקיד.

ט. לא תכהן מועמדת בראש רשימת הדמוקרטית לכנסת יותר מ-8 שנים. לאחר 8 שנים, אם המועמדת תזכה במירב התמיכה בבחירות המקדימות, תוצב לכל היותר במקום השני ברשימת הדמוקרטית לכנסת.

10.  הצטרפות הדמוקרטית לממשלה

 

א. ראש הדמוקרטית תהיה אחראית לניהול המו״מ הקואליציוני מטעם הדמוקרטית.  בפרט, הדמוקרטית תבקש לעצמה תפקידי שר בממשלה לפי סדר חשיבות המשרדים לריבון, כמפורט בסעיף 6.ה (2) לעיל.

ב. ההסכם הקואליציוני יכיר בסמכות הדמוקרטית להחליף את שריה בממשלה. אם הושג הסכם קואליציוני, הוא יובא בשלמותו להצבעת הריבון תוך 14 יום ולא פחות מ 7 ימים, ויאושר ברוב קולות המשתתפות בהצבעה.

ג. שרי הדמוקרטית בממשלה יהיו אלו אשר בחר הריבון. אם נבצר ממועמדת שנבחרה למלא את התפקיד (למשל אם המועמדת הנבחרת היא ראש הדמוקרטית  ותכהן כראש הממשלה או כממלאת מקומו ולא בתפקיד השר אליה נבחרה), או אם יוקצה לדמוקרטית תפקיד שר אשר לא נבחרה לו מועמדת, תיבחרנה מועמדות הדמוקרטית לתפקידים אלו כחלק מהצבעת הריבון בסעיף 10.ב׳ לעיל, , כמפורט בנספח ב׳ לתקנון.    

ד. למען הסר ספק, בעלות תפקידים בממשלה מטעם הדמוקרטית תהיינה כפופות להצבעת החזר.

ה. מחליפות לשרי הדמוקרטית אשר סיימו את תפקידם מכל סיבה שהיא תיבחרנה על ידי הריבון, כמפורט בנספח ב׳ לתקנון. 

 

11. דמי חבר ותרומות

א. דמי החבר הראשוניים יהיו 20 ש״ח עד לתום שנה ממועד ההשתתפות הראשונה של המפלגה בבחירות, ו 20 ש״ח לשנה לאחר מכן. פטור מדמי חבר לתקופה כלשהי ינתן לפי החלטת המזכירות, בפרט במקרה של תרומה הגדולה מדמי החבר הנדרשים לאותה תקופה.

ב. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצעת הפעולה תהיה רשאית לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורמת.

 

12. בחירות מקומיות

נציגות הדמוקרטית לבחירות לרשויות המקומיות תיבחרנה על ידי חברות הדמוקרטית המתגוררות באותו אזור בחירה על פי שיטת הבחירות הקבועה בנספח ב'. בעת הקמת הדמוקרטית לא יהיו לה סניפים.

 

נספח א׳: חוקת הדמוקרטית

 

נספח זה מכיל את חוקת הדמוקרטית, אשר הינה חלק בלתי נפרד מן התקנון אשר מוגן מפני שינויים כמתואר בסעיף 2 לתקנון.

 

הדמוקרטית מאמצת את ערכי הדמוקרטיה ובראשם כבוד האדם, חירות, שוויון ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת, ואת העקרונות הדמוקרטיים של שוויון בפני החוק ושותפות בקבלת החלטות.
הדמוקרטית תפעל לאור ערכים ועקרונות אלה, להנחלתם בחברה הישראלית, ולמימושם על ידי כל מערכות השלטון בישראל. הדמוקרטית תקבל כחבר.ה כל אזרחית ואזרח המאמצים את חוקתה ותבחר לתפקידים מטעמה חברות וחברים המקיימים את תקנונה.
כל זאת ברוח ערכי מגילת העצמאות, לפיהם "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; תאפשר לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל אזרחות מלאה ושווה ונציגות מתאימה בכל מוסדותיה; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות; הכול בהתאם לחוקה שתיקבע".
1.    כבוד האדם וחירותו: הדמוקרטית תבטיח הגנה מלאה על ערכו של כל אדם; היא תילחם על שמירת זכויות הפרט וחירויותיו, כולל חופש המחשבה, הביטוי, הלמידה, העיסוק, ההתאגדות, המצפון והדת, לרבות חופש מדת, פרטיות וחופש ממעקב, ותפעל לתקן או לבטל כל דין והסדר הפוגעים בהם.
2.    שוויון: הדמוקרטית תפעל למען שוויון אזרחי מלא בכל מובניו ובפרט שוויון בפני החוק; היא תפעל לעיגון עקרון השוויון בחוק יסוד ולתיקון כל דין או הסדר הפוגעים בו.
3.    ערבות הדדית: הדמוקרטית תפעל למימוש ערבות הדדית בין אזרחי המדינה (צדק חלוקתי), בין תושבי האזור (יחסי שכנות טובה ושלום) ובין אדם לעולמו (קיימות סביבתית וצער בעלי חיים).
4.    אחוות עמים במולדת: הדמוקרטית תקדם אחווה וערבות הדדית בין העמים, לאור העיקרון לפיו לעם היהודי ולעם הפלסטיני זכויות לאומיות לגיטימיות כולל הזכות להגדרה עצמית ולבית לאומי.
הדמוקרטית תקיים בתוכה פנימה שותפות שוויונית יהודית-ערבית, באופן שיוגדר בתקנון.
עקרונות נוספים:
5.    שמירת הדמוקרטיה ושלטון החוק: הדמוקרטית תפעל לשמור ולחזק בישראל את מנגנוני הדמוקרטיה, לרבות הפרדת הרשויות, ולהבטיח שמוסדות המדינה ימלאו את תפקידם על פי חוק ובאופן עצמאי; היא תאבק לביצור מעמדם של שומרי הסף, ותפעל לעגן את עקרונות שלטון החוק בחקיקה.
6.    שקיפות: הדמוקרטית תפעל בשקיפות כלפי חברותיה וחבריה, ותפעל לעגן בחקיקה את עקרון השקיפות של מוסדות השלטון תוך שמירה על צנעת הפרט.
7.    התנהלות דמוקרטית: המפלגה תתנהל באופן דמוקרטי. ריבון הדמוקרטית הוא כל חברותיה וחבריה, והם יבחרו את רשימת המפלגה לכנסת ואת כל בעלות ובעלי התפקידים במפלגה ומטעמה, ויקבלו כל החלטה מהותית באופן דמוקרטי בהתאם להוראות תקנון הדמוקרטית.
8.    מנהיגות נשית: לשם העדפה מתקנת, וכל עוד קיים רוב של גברים בכנסת, במוסדות הדמוקרטית (למעט הריבון) לא יהיה רוב לגברים בעת היבחר המוסדות, וככל שתהיינה מספיק נשים מועמדות. בכפוף לאותם תנאים, כך יהיה גם בכל רישא שמעל אחוז החסימה של רשימתה לכנסת (כלומר, תמיד ייכללו לפחות שתי נשים ברביעייה הראשונה, שלוש נשים בחמישייה הראשונה, וכן הלאה).
9.    מגבלת קדנציות: בכל אחד מהתפקידים הנבחרים בדמוקרטית תחול מגבלת קדנציות של שמונה שנים, בכפוף לכללים שייקבעו בתקנון. הדמוקרטית תפעל גם לעגן בחקיקה שראש ממשלת ישראל לא תכהן יותר משמונה שנים, בכפוף לכללים דומים.
10.    טכנולוגיה: הדמוקרטית תפעל להגנת הדמוקרטיה מפני פגיעה בה באמצעים טכנולוגיים, ותרתום את הטכנולוגיה לשרות הדמוקרטיה בכלל ולמען מימוש דמוקרטיה ישירה במפלגה בפרט.
11.    שותפות עם מפלגות אחרות: הדמוקרטית תשתף פעולה עם כל המפלגות למען מימוש עקרונות וערכי הדמוקרטיה.

נספח ב׳ - שיטת האישור היחסי

נספח זה מתאר את שיטת ההצבעה של הדמוקרטית על מועמדות לתפקידים השונים מטעמה, כמתואר בסעיף 8 לתקנון, והינו חלק בלתי נפרד ממנו.

השיטה הומצאה בשנת 1900 על ידי הסטטיסטיקאי הדני ת׳ורוולד ת׳יל  Thorvald Thiele, וידועה בתור שיטה אשר:

​א. פשוטה לבוחרות - כל בוחרת רושמת שמות על פתק ללא צורך בדירוג

ב. מבטיחה ייצוג יחסי לקבוצות השונות באוכלוסייה, ולכן לא מדירה קבוצות מיעוט

ג. קלה לחישוב ולביקורת

תהליך ההצבעה:

כל מצביעה רושמת על פתק הצבעה עד 10 שמות מתוך רשימת המועמדות, כאשר אין משמעות לסדר השמות. המצביעה מכניסה את הפתק למעטפה ושמה את המעטפה בקלפי.

פירוט לתהליך ההצבעה למועמדים לתפקידי שרים: 

א. מצביע ירשום את שמות המועמדות בלבד.  אין צורך לרשום התפקיד של המועמדת, כיון שאפשר להיות מועמדת לתפקיד אחד בלבד. אפשר לרשום כמה מועמדות לאותו תפקיד.

ב. תוכן פתקי הבחירה יושם למשמרת, למקרה שיהיה צורך לחשב מהם מחליפה לשרה נבחרת, כמפורט להלן.

 

תהליך חישוב תוצאת ההצבעה:

א. המעטפות נפתחות ונאספים כל פתקי ההצבעה. פתק אשר יש בו יותר מעשרה שמות, כל השמות לאחר עשרת השמות הראשונים בו נמחקים ב X-ים.  אם יש בפתק שם המחוק בקו, השם נמחק שוב ב X-ים; זאת גם אם הפתק מכיל עשרה שמות או פחות.

ב. התהליך מתבצע בשלבים, כאשר בכל שלב נבחרת המועמדת הבאה ברשימה כמתואר בסעיף קטן  ד׳ להלן, ושמה נמחק בקו בכל פתק בו הוא מופיע.  בנוסף, במקרה של בחירות לתפקידי שרים, אם נבחרה מועמדת לתפקיד שר, מתעלמים משמות כל שאר המועמדות לאותו תפקיד בכל הפתקים; בפרט, לא מוחקים אותם, למקרה שיתעורר צורך לקבוע מחליפה לשרה שנבחרה, כמוסבר להלן.

ג.  לכל פתק הצבעה בכל שלב בתהליך יש משקל, שהינו 1 חלקי 1+k, כאשר k הוא מספר השמות המחוקים בקו בפתק.

ד. בכל שלב מחושב ציון לכל מועמדת, שהוא סך המשקלים של כל הפתקים המצביעים עבורה, ונבחרת המועמדת עם הציון הגבוה ביותר אשר מקיימת את התנאים הנדרשים (בפרט את התנאי בסעיף 7 של חוקת בדמוקרטית שלא יהיה רוב גברי בכל רישא של הרשימה לכנסת).  במקרה של תיקו תיבחר המועמדת אשר שמה (שם פרטי ואחריו שם משפחה) ראשון בסדר אלפבתי.

ה. התהליך מסתיים לאחר שדורגו מספר המועמדות הנדרש או שדורגו כל המועמדות ששמותיהן מופיעים על הפתקים. לשם המחשה: בתחילה, בטרם נבחרה מועמדת כלשהיא, אף שם אינו מחוק,  k=0 ועל כן משקל כל פתק הוא 1/1=1. על כן בשלב הראשון תיבחר ראשונה ברשימה המועמדת שהצביעו עבורה במספר הגדול ביותר של פתקים.  בשלב השני, המועמדת שנבחרה למקום הראשון תימחק בקו מכל הפתקים שהצביעו עבורה, ועל כן משקל כל פתק שהצביע עבורה יהיה 1 חלקי 1+1, כלומר ½.  משקל שאר הפתקים, אשר לא הצביעו למועמדת שנבחרה למקום הראשון, יישאר 1. וכן הלאה.  בפרט, ככל שהרצונות הכתובים בפתק מסופקים (כלומר מועמדים הכתובים בפתק נבחרים) כך משקל הרצונות הנותרים בפתק יורד.

 

תכונות התהליך:

התהליך נועד להבטיח ייצוג לקבוצות מיעוט שונות בקרב המצביעים. בפרט, התהליך מבטיח שקבוצות מיעוט גדולות מספיק המצביעות באופן מתואם יזכו לייצוג הולם ברשימה.

לקריאה נוספת:

Sequential Proportional Approval Voting

Electing the Executive Branch

נספח ג׳ - חברות המזכירות הזמנית

נספח זה מכיל את בעלי התפקידים הזמניים בדמוקרטית בעת רישום המפלגה, כמתואר בסעיף 7 של התקנון, והינו חלק בלתי נפרד מן התקנון.

 

להלן רשימת חברות וחברי המזכירות הזמנית:

 1. זיקה אב-צוק

 2. ואחיד אל הוזייל

 3. רות ארנון

 4. ארנה ברי

 5. גדיר האני

 6. אבי ילאו

 7. אבי כהן

 8. ערן עציון

 9. מלי פולישוק-בלוך

 10. אהוד שפירא, יו״ר המזכירות הזמנית

 

להלן רשימת חברות בית הדין הזמני:

 1. דורית לרר

 2. אורית קמיר, ראש בית הדין

bottom of page