top of page

מסמך הקמה פורום שר

חוקת הדמוקרטית והתקנון
חברות - תנאים, זכויות,חובות

1. רקע

 

תקנון הדמוקרטית מחייב הליך בחירה על ידי הריבון (חברות וחברי הדמוקרטית) של  רשימת מועמדות לתפקידי שרים בממשלה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת.  כהכנה ועזרה לתהליך, יוקמו פורומי שר של הדמוקרטית. מטרת הפורומים היא לגבש מצע לפעולה לשר.ה עתידי.ת בכל אחד ממשרדי הממשלה המרכזיים (רשימתם להלן), ובתוך כך גם לגבש קאדר של מועמדות אפשריות לתפקידי שרים במשרדים אלו. כמו כן  יוקמו פורומים לנושאי מפתח נוספים כפי שיוחלט (למשל תרבות, מדע וטכנולוגיה) אשר, על מנת לשמור את הממשלה קטנה ויעילה, אין לדמוקרטית כוונה כי יהיו משרדי ממשלה נפרדים.

 

 2. מטרה

 

 כל פורום שר (למשל חינוך) יכין מצע לפעולה המציע תוכנית פעולה לשר.ה (למשל שר.ת החינוך) הבא.ה מטעם הדמוקרטית, או תוכנית פעולה לממשלה כולה (למשל בנושא מדע וטכנולוגיה) בנושא המפתח שלשמו הוקם.

 

3. מבנה ותהליך

 

 • המסמך יהיה בן לא יותר מעשרה עמודים ויגובש תוך שלושה חודשים. 

 • השתתפות בפורום אינה מותנית בחברות בדמוקרטית; המסמך יהיה ברשות הציבור; בפרט אין כל מניעה שיאומץ בעתיד על ידי שר.ה מכל מפלגה שהיא.

 • המסמך יהיה ברשות הציבור; בפרט אין כל מניעה שיאומץ בעתיד על ידי שר.ה מכל מפלגה שהיא.

 • המסמך יגובש על ידי פורום השר.ה של הדמוקרטית בתהליך שקוף וגלוי לציבור ובשיתוף חברי הדמוקרטית.

 • מסמך פורום שר יהווה נקודת ייחוס לכל מועמד.ת לתפקיד השר המתאים בממשלה מטעם הדמוקרטית, אשר תאמצו, עם או בלי הערות ותיקונים, או תציע מסמך חליפי לו, כאשר תציג את מועמדותה לתפקיד. 

 • מסמך של פורום שר אשר יאומץ על ידי הדמוקרטית יהווה בסיס לדרישות הדמוקרטית במו״מ קואליציוני או בסיס לפעילותה באופוזיציה.

 

4. תקנון פורום שר של הדמוקרטית

 

 1. מזכירות הדמוקרטית תחליט על הקמת פורום שר (להלן ״הפורום״) למשרד מוגדר ועל הרכבו הראשוני, וכן תוכל להחליט להוסיף לו חברות במהלך פעולתו.

 2. הפורום יבחר את יושב ראשו ויחליט על צרוף חברות חדשות ברוב קולות חברותיו.

 3. הפורום ימליץ למזכירות על הוצאת חברה מתוכו  אם יש להמלצה זו תמיכה של שני שליש מחברותיו. החברה תוצא מהפורום אם המזכירות תקבל את ההמלצה.

 4. הפורום יתנהל בשקיפות כלפי הריבון, ובפרט טיוטת המצע לפעולה אשר יכתוב וכן ישיבותיו תהיינה פתוחות לצפיה לציבור חברי המפלגה.

 5. הפורום יתנהל בשיתופיות עם הריבון, בפרט ינהל קבוצת דיון באתר הדמוקרטית בה ישתף את התקדמותו ויתייחס לתגובות אליה.

 

5. משרדים מוצעים לפורומי שר

 

 1. חוץ

 2. פנים

 3. משפטים

 4. ביטחון

 5. אוצר וכלכלה

 6. סביבה ותשתיות (תחבורה, תקשורת, אנרגיה)

 7. חינוך

 8. בריאות

bottom of page