top of page

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות המפלגה הדמוקרטית, יום א' 27.3.2022

השתתפו: עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

הערה: חלק מהמשתתפות/ים ביקשו לציין כי אשרור החברות במזכירות (מבחינתן) ייעשה רק לאחר הגיבוש הראשוני של המזכירות ושל עיקרי המצע ותוכנית העבודה שתוגש לדיון הריבון, חברות וחברי המפלגה, בהקדם האפשרי. משתתף נוסף עשוי להצטרף בהמשך.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.

מבוא: זו ישיבת המזכירות הראשונה בהשתתפות חברות המזכירות המחליפות (בכפוף להערה לעיל) את אלה שהתפטרו במהלך חצי השנה האחרונה.

1. בחירת יו"ר: המזכירות בחרה כיושב ראש זמני את אבי עופר, עד לגיבושה הראשוני של המזכירות, ואז ייבחר יו"ר קבוע.

2. התנעת התהליך הרעיוני-תקנוני: יו"ר המזכירות ישלח למזכירות הצעת תכנית לתהליך, וטיוטת עיקרי מצע שכבר נשלחה בעבר למזכירות, והמזכירות תדון בה בישיבתה הקרובה.

3. פעילות הדמוקרטית: הדמוקרטית תפעל כבר עכשיו בשמה בנושא הסיוע לפליטים ולמבקשי המקלט, נושא בו חברות הדמוקרטית והמזכירות כבר נוטלות חלק פעיל.

4. קשר עם כלל מרכיבי החברה הישראלית, בדגש על החברה הערבית: המזכירות תכין תוכנית לחיזוק הקשר עם כלל מרכיבי החברה הישראלית, בדגש על החברה הערבית, כדי לממש הלכה למעשה את היותה של הדמוקרטית מפלגה כלל ישראלית ויהודית-ערבית.

5. קבלת חומרי המזכירויות הקודמות: המזכירות תקבל מהיו"רים הקודמים של המזכירות את כל החומרים הנוגעים לפעולת המזכירות או המפלגה הדמוקרטית אשר ברשותן, לרבות דואר שאינו אלקטרוני שהתקבל, ובמיוחד את כל פרטי האפליקציות השונות אשר נעשה בהן שימוש (שם משתמש, סיסמה, ומידע נוסף אם צריך), כגון אפליקציית טווילו החיונית לשם תהליך ההתפקדות.

6. עדכון האתר: אתר הדמוקרטית יעודכן לאור השינויים שחלו בחצי השנה האחרונה. כמו כן תעודכנה הסיסמאות השונות, שלא עודכנו מאז תחילת פעולת הדמוקרטית.

7. אחריות על הדיגיטל: האחריות על כל המדיה של המפלגה בדיגיטל היא בידי המזכירות.

8. מורשות חתימה: יש להחליף חלק ממורשות החתימה מטעם הדמוקרטית. המזכירות מאשררת את החלטת המזכירות הקודמת לפיה אבי עופר יהיה מורשה חתימה. המזכירות תאשר בהקדם האפשרי עוד מורשית חתימה או שתיים, לאחר גיבושה הראשוני.

9. סדרי עבודת המזכירות: המזכירות תיפגש ככל הנדרש, בזום או פיזית; על תכיפות הפגישות יוחלט מעת לעת. ככל האפשר, ייקבעו יום ושעה קבועים לפגישות המזכירות. המזכירות תוכל לקבל החלטות טכניות או דחופות גם במשאל והצבעה בקבוצת הווטסאפ שלה. הודעות לקראת פגישות מזכירות תישלחנה בקבוצת הווטסאפ. למעט מקרים דחופים, לקראת כל פגישת מזכירות יוציא היו"ר סדר יום. חברות המזכירות תוכלנה להעיר או להוסיף עליו, ובהתאם לכך ייקבע סדר היום הסופי. בתום כל פגישת מזכירות יפורסם פרוטוקול באתר הדמוקרטית, כפי שהיה עד כה, וזאת לאחר שחברות המזכירות קיבלו הזדמנות להעיר על נוסח הפרוטוקול.

10. אחריות על ביצוע ההחלטות: האחריות על ביצוע ההחלטות תהיה על מי מחברות המזכירות שהתנדבו לכך במהלך הישיבה, וכן באחריות היו"ר אשר יוכל להאציל מסמכותו לחברות המזכירות או חברות דמוקרטית אחרות, לשם ביצוע ההחלטות.

35 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

コメント


bottom of page